Οδηγίες διδασκαλίας Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Ανακοινώθηκαν σήμερα νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των μαθητών και μαθητριών στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι ενιαία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον τρόπο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, κρίνονται αναγκαία τα ακόλουθα: α) η Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα διδάσκονται από τον ίδιο διδάσκοντα ή την ίδια διδάσκουσα ανά τμήμα και β) οι έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατανέμονται, ως εξής: δύο (2) ώρες για τη γλωσσική διδασκαλία, δύο (2) ώρες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και δύο (2) ώρες για αναστοχασμό και διόρθωση κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες σε συνάρτηση με κείμενα λογοτεχνικά ή μη λογοτεχνικά, τα οποία έχουν επεξεργαστεί.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών γίνεται σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά.

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος (περισσότερα βλ. Διδακτέα-εξεταστέα ύλη).

Τα κριτήρια με τα οποία αποτιμάται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι: α) η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), β) η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), γ) η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και δ) η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου (περισσότερα βλ. Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κεφάλαιο Πέμπτο, Ενότητα 1 «Πραγματολογία»).

Προκειμένου οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου κατά την εξεταστική δοκιμασία, προτείνεται στη διδασκαλία του μαθήματος να αξιοποιηθεί το Γλωσσάρι όρων που περιλαμβάνεται στη Διδακτέα-εξεταστέα ύλη. Το Γλωσσάρι επικαιροποιεί όρους που αξιοποιούνται στα εκπαιδευτικά υλικά και εξασφαλίζει μια συμφωνία στο περιεχόμενο τους. Σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Πηγή: filologika.gr

Δείτε ακόμη: Τρόπος εξέτασης διδασκόμενων μαθημάτων 2019-2020

Picture of ephilologist

ephilologist